SK EN

Hlavné oblasti výskumu

CELSI uskutočňuje teoretické a aplikované analýzy ako aj hodnotenie sociálnych a ekonomických politík v nasledujúcich oblastiach:

(Pracovné) dáta a meranie

Kontaktná osoba: Martin Kahanec, PhD.

Oblasť výskumu (Pracovné) dáta a meranie sa zameriava na spoluprácu pri zhromažďovaní, spracovaní a analýze mikro, mezo a makro údajov týkajúcich sa trhov práce na celom svete. Partnerstvo CELSI s nadáciou WageIndicator zahŕňa okrem iných dátových nástrojov aj konceptualizáciu a meranie životných miezd na celom svete, vývoj a realizáciu medzinárodne harmonizovaného prieskumu miezd a spoluprácu pri meraní kolektívnych zmlúv. Počas pandémie COVID-19 CELSI úzko spolupracovala s viacerými partnermi na zhromažďovaní údajov o politike práce, čím prispela ku komplexnému pochopeniu vplyvu pandémie na trh práce. Tieto spoločné iniciatívy zdôrazňujú odhodlanie CELSI štandardizovať a harmonizovať metodiky zberu údajov, čím sa zvyšuje ich porovnateľnosť a spoľahlivosť. To umožňuje získať cenné poznatky, ktoré uľahčujú tvorbu informovanej politiky na riešenie existujúcich a nových výziev v oblasti práce.

Starostlivé spoločnosti

Kontaktná osoba: Barbora Holubová, PhD.

Starostlivosť má zásadný význam pre hospodárstvo, produktivitu, rozvoj a každodenný život a zohráva dôležitú úlohu v spoločenskom blahobyte. Nadmerné zaťaženie neplatenou prácou, ktoré postihuje predovšetkým ženy, však znižuje ich účasť na trhu práce a zdôrazňuje význam opatrovateľskej práce. Nové vymedzenie starostlivosti, ktorá sa tradične pripisuje ženám, je nevyhnutné a vyžaduje si uznanie, ocenenie a podporu vyváženého rozdelenia starostlivosti medzi rôznymi aktérmi vrátane štátu, súkromného sektora, komunít a mužov aj žien. Výskumná oblasť Starostlivé spoločnosti sa zameriava na zamestnanecké vzťahy, pracovné podmienky a riadenie starostlivosti o deti, dlhodobej starostlivosti a osobných služieb v domácnosti v Európe. Skúmaním týchto aspektov sa snažíme prehĺbiť naše chápanie otázok súvisiacich so starostlivosťou vrátane pracovnej dynamiky, podmienok a celkového rámca poskytovania služieb starostlivosti o deti, dlhodobej starostlivosti a osobných služieb v domácnosti.

Nové druhy práce

Kontaktná osoba: Marta Kahancová, PhD.

Globalizácia formuje štrukturálne zmeny na trhoch práce a spôsobuje vznik nových foriem práce vrátane atypických zmlúv, práce na dohodu a práce na diaľku. Tieto vznikajúce formy práce ponúkajú širokú škálu výskumných tém, ktoré v súčasnosti CELSI skúma. Tieto témy zahŕňajú reguláciu nových foriem práce v rámci vnútroštátnych legislatívnych rámcov a cezhraničný charakter práce. Zahŕňajú aj politické iniciatívy na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni zamerané na prispôsobenie sa týmto novým a flexibilným formám práce. Okrem toho sa výskum zameriava na práva a ochranu pracovníkov zapojených do týchto nových foriem práce, ako aj na rozvoj zručností potrebných pre meniace sa trhy práce.

Mobilita pracovnej sily

Kontaktná osoba: Martin Kahanec, PhD.

Mobilita ľudí v rámci a cez hranice štátov, vrátane digitálnej mobility, interaguje s prebiehajúcimi technologickými zmenami, zmenou klímy, vojnami a konfliktami, ako aj s hospodárskymi, sociálnymi a demografickými výzvami. V dôsledku toho sa migrácia a integrácia migrantov stali ústrednými témami vedeckých a politických diskurzov. Oblasť výskumu Mobilita pracovnej sily sa zaoberá rôznymi otázkami vrátane účinkov mobility na zdrojové a cieľové krajiny, hnacích síl migrácie, okružnej migrácie a cirkulácie mozgov, vysielania pracovníkov, digitálnej mobility, segmentácie trhu práce podľa etnického pôvodu a statusu prisťahovalca a diskriminácie. Osobitná pozornosť sa venuje prispôsobovaniu, integrácii a začleňovaniu prisťahovalcov, etnických menšín a špecifickým podmienkam rómskych etnických menšinových skupín v spolupráci s výskumnou oblasťou Nerovnosti a zraniteľnosti.

Nerovnosti a zraniteľnosti

Kontaktná osoba: Lucia Kováčová

Nerovnosť je téma, ktorá presahuje všetky oblasti výskumu trhu práce. Koncepty nerovnosti a zraniteľnosti sa vyvíjajú v dôsledku globálnych technologických a sociálnych transformácií, ktoré vedú k novým formám organizácie práce a zvyšujú sociálnu neistotu. V rámci výskumnej oblasti Nerovnosti a zraniteľnosti využívame inovatívne prístupy na pochopenie a skúmanie rôznych dimenzií nerovnosti a ich vplyvu na celkovú kvalitu života, najmä zraniteľných skupín obyvateľstva. Táto oblasť výskumu skúma nové metodiky skúmania nerovnosti, sociálnej a ekonomickej neistoty a integrácie osôb so zdravotným postihnutím, nízkokvalifikovaných pracovníkov, marginalizovaných komunít, ako aj ochrany pracovníkov s atypickými pracovnými zmluvami, osôb s migračným a etnickým pôvodom a ďalších.

Sociálna a pracovná politika

Kontaktná osoba: Katarína Lukáčová

Výskumná oblasť Sociálna a pracovná politika sa zameriava na hĺbkové skúmanie navrhovania, implementácie a vplyvu sociálnej a pracovnej politiky na jednotlivcov a skupiny v spoločnosti. Rozvíjame odborné znalosti v oblasti politiky, ktoré spájajú silné teoretické pochopenie súčasných sociálnych problémov, účinné stratégie politických zásahov a komplexné pochopenie procesov súvisiacich s tvorbou politiky v rôznych oblastiach. Náš výskum zahŕňa viacero oblastí vrátane sociálneho zabezpečenia, práce, zdravia, zdravotnej starostlivosti a starnutia, pričom zahŕňa rôzne odvetvia a krajiny. Skúmaním týchto oblastí sa snažíme prispieť k cenným poznatkom, ktoré pomôžu pri tvorbe politiky založenej na dôkazoch a pri riešení zložitých problémov, ktorým čelia jednotlivci a komunity.

Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie

Kontaktná osoba: Marta Kahancová, PhD.

Táto oblasť výskumu sa zameriava na komparatívny výskum sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania v kontexte dynamicky sa vyvíjajúcich trhov práce v strednej a východnej Európe a mimo nej. Výskumné témy sa zameriavajú na zber a analýzu údajov týkajúcich sa zavedených a novo vznikajúcich úloh sociálnych partnerov a inštitucionalizovaných procesov sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, ako aj na výskum založený na dôkazoch o posilňovaní postavenia odborov a zamestnávateľských združení ako dôležitých aktérov pri tvorbe politiky v procese transformácie trhu práce.

Zelená a digitálna transformácia

Kontaktná osoba: Monika Martišková, PhD.

Oblasť výskumu Zelená a digitálna transformácia sa zameriava na skúmanie súčasných megatrendov, ktoré ovplyvňujú svet práce, najmä digitalizáciu, automatizáciu a dekarbonizáciu. Skúmame, ako tieto trendy ovplyvňujú európskych zamestnancov aj zamestnávateľov. Naším cieľom je prostredníctvom kombinácie kvalitatívnych a kvantitatívnych prístupov pochopiť budúce výzvy a príležitosti spojené s tým, čo sa bežne označuje ako "trojitá transformácia". Okrem toho aktívne zapájame viaceré zainteresované strany do zmysluplných dialógov týkajúcich sa technologických a ekologických zmien. Cieľom tohto spoločného prístupu je uľahčiť implementáciu politík, ktoré zabezpečia spravodlivú transformáciu.

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\