SK EN

Hlavné oblasti výskumu

CELSI uskutočňuje teoretické a aplikované analýzy ako aj hodnotenie sociálnych a ekonomických politík v nasledujúcich oblastiach:

Trhy práce a ich inštitúcie

Kontaktná osoba: Martin Kahanec, PhD.

V rámci tejto oblasti výskumu sa CELSI snaží rozvinúť chápanie fungovania trhu práce a vplyvu inštitúcií trhu práce na ekonomickú a sociálnu situáciu v spoločnosti. Mechanizmy, ktoré riadia dopady a determinanty miezd, nezamestnanosti, participácie na trhu práce, samostatnej zárobkovej činnosti a ľudského kapitálu sú skúmané ako na mikro, tak aj na makro úrovni. Výskumné témy zahrňajú fungovanie takých politík sociálneho štátu ako je minimálna mzda, poistenie v nezamestnanosti a nástroje ochrany zamestnancov. Špeciálna pozornosť venuje úlohe pohlavia (gender) a ukotvenia v spoločenských vzťahoch na interakcie na trhu práce. Empiricky sa náš výskum zameriava na trhy práce v regióne strednej a východnej Európy, ako aj na špecifické podmienky sociálno-ekonomickej a politickej transformácie v tomto regióne.

Práca a organizácie

Kontaktná osoba: Marta Kahancová, PhD.

Táto oblasť výskumu sa snaží porozumieť súčasným trendom v správaní sa organizácií, ich pracovnými postupmi a vzťahmi. Osobitná pozornosť je venovaná organizácii zamestnanosti v rôznych krajinách a organizáciách, flexibilite a bezpečnosti práce a rovnako aj ekonomickým, sociálnym a inštitucionálnym faktorom, ktoré ich formujú. S cieľom prehĺbenia znalostí o prebiehajúcich zmenách v organizácii práce sa zaoberáme organizačným správaním nadnárodných spoločností, interakciou medzi globálnymi a lokálnymi činiteľmi vo formovaní pracovných postupov a medzinárodným transferom pracovných noriem, štandardov a postupov. Zameriavame sa aj na sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie a ich europeizáciu, ako aj na postavenie a budúce strategické výzvy národných odborových združení.

Podnikanie v spoločnosti

Kontaktná osoba: Marta Kahancová, PhD.

Vzťah medzi obchodnými podnikmi a spoločnosťou je oddávna predmetom vedeckého skúmania. CELSI vypracováva analýzy správania sa a postojov v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR), súvisiacich oblastí a úloh rôznych aktérov (nadnárodných spoločností, malých a stredných podnikov, vlády a organizáciách občianskej spoločnosti) v rámci CSR. Tiež vypracováva analýzy fundametálnych procesov na pozadí sociálnej a environmentálnej zodpovednosti obchodných firiem v modernej spoločnosti.

Etnicita a migrácia

Kontaktná osoba: Martin Kahanec, PhD.

Proces globalizácie a rozširovania EÚ v súvislostiach so súčasnými ekonomickými, sociálnymi a demografickými problémami kladie otázky migrácie a etnicity do popredia vedeckého diskurzu a politík práce. Problémy riešené v tejto oblasti výskumu zahŕňajú dopady migrácie na zdrojové a cieľové ekonomiky, cyklickú migráciu a mobilitu mozgov, remitancie a segmentáciu trhu práce podľa etnického pôvodu a migračného statusu, imigračného statusu, ako aj diskriminácie. Špeciálna pozornosť sa venuje adaptácii a začleneniu prisťahovaleckých a etnických skupín, rovnako ako aj špecifickým podmienkam rómskych a iných etnických menšinových skupín v krajinách strednej a východnej Európy.

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\