SK EN

Publikácie

Bola zverejnená aktualizovaná štúdia CELSI pre výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci


« Späť k publikáciám

Bola zverejnená aktualizovaná štúdia CELSI pre výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci

Publikované dňa 31. október 2021 v kategórii Odborné štúdie

Bola zverejnená aktualizovaná štúdia CELSI pre výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci

Aktualizovanú štúdiu na tému „Sociálna situácia a zamestnanosť rómskych komunít na Slovensku“ napísali výskumníci CELSI Barbora Holubová, Martin Kahanec, Lucia Kováčová a Mária Sedláková v spolupráci so Zuzanou Poláčkovou zo Slovenskej akadémie vied.

 

Aktualizovanú informačnú štúdiu na tému „Sociálna situácia a zamestnanosť rómskych komunít na Slovensku“ napísali výskumníci CELSI Barbora Holubová, Martin Kahanec, Lucia Kováčová a Maria Sedláková v spolupráci so Zuzanou Poláčkovou zo Slovenskej akadémie vied.

Štúdiu pôvodne zadal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Európskeho parlamentu za účelom plánovanej návštevy jeho delegácie na Slovensko v apríli 2020. Aktualizovaná bola v októbri 2021 s ohľadom na presunutý dátum návštevy. Poskytuje poslancom Európskeho parlamentu informácie potrebné pre ich návštevu o situácii Rómskych komunít na Slovensku, vrátane aktuálnych informácií a analýz pokrývajúcich štyri kľúčové oblasti:

Prehľad sociálnej politiky a politiky zamestnanosti so zameraním na rómske menšiny a implementáciu rómskej národnej stratégie v oblasti politiky bývania a zamestnanosti, sociálnej a ekonomickej integrácie a boja proti chudobe Rómov; Situácia rómskych detí, integrácia do vzdelávacieho systému, najmä segregovaná výučba, predprimárne vzdelávanie a programy sekundárneho vzdelávania; Úspechy a ponaučenia do budúcnosti v súvislosti s využívaním fondov EÚ a relevantných programov na Slovensku Súvisiaca práca Agentúry pre základné práva, Rady Európy, Európskeho dvora audítorov a ich zistenia o situácii Rómov na Slovensku.

Publikácia je dostupná na: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695466/IPOL_STU(2021)695466_EN.pdf

Počas nasledujúceho zasadnutia Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) diskutujúci vyzdvihli aj túto štúdiu CELSI.

Diskusia je k dispozícii tu: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-employment-and-social-affairs_20211201-1400-COMMITTEE-EMPL_vd?fbclid=IwAR0xaI0GvgJbg_EYnw7V5M655555555555555550

Časť venovaná návšteve delegácie a diskusii začína v 16. minúte.

 

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\