SK EN

Projekty

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce

Udalosti projektu

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce

34

2019 - 2020

Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi tvorcami politík a MVO pri integrácii osoby so zdravotným znevýhodnením na trh práce a umožniť im plnohodnotný návrat do pracovného procesu.

Číslo projektu:
T2-2019-008

Projekt je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

„Projekt ‘Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.“

Napriek zlepšujúcim sa podmienkam na slovenskom trhu práce, osoby so zdravotným znevýhodnením stále čelia bariéram pri hľadaní si stabilného zamestnania s dôstojnými pracovnými podmienkami. Predošlý výskum partnerských organizácií projektu odkryl viaceré línie problému. Ako kľúčový problém definujeme fakt, že osoby so zdravotným znevýhodnením čelia problémom v oblasti zastupovania svojich pracovných záujmov a prístupu ku kvalitným službám, a to aj v dôsledku takmer žiadnej systematickej spolupráce medzi organizáciami, ktoré:

  • zastupujúcimi záujmy ľudí z pohľadu ich pracovných potrieb (napr. odbory, profesné asociácie);
  • zastupujúcimi záujmy ľudí z pohľadu ich zdravotného znevýhodnenia (napr. Asociácia za práva pacientov, Liga proti rakovine);
  • poskytujúcimi služby konkrétnym skupinám na základe etnickej príslušnosti či inej kolektívnej črty a s potenciálom zastrešiť aj služby v oblasti pracovnej integrácie (miestne MVOETP Slovensko, Zdravé Komunity);
  • reprezentujúcimi štátnu správu prostredníctvom regionálnych štruktúr (najmä úrady práce).

Cieľom projektu je preto posilniť spoluprácu medzi tvorcami politík a MVO pri integrácii osôb so zdravotným znevýhodnením na trh práce a umožniť im plnohodnotný návrat do pracovného procesu. Projekt komplexne zmapuje existujúcu legislatívu ako aj implementačnú prax prostredníctvom desk research ako aj polo-štruktúrovaných rozhovorov so zástupcami všetkých vyššie uvedených skupín aktérov (štát. správa, MVO, odbory, zamestnávatelia). Zameriame sa na zosieťovanie týchto organizácií sprostredkovaním najnovších poznatkov založených na porovnaní výskumných zistení a odporúčaní pre integráciu osoby so zdravotným znevýhodnením na Slovensku a v Nórsku ako krajine s bohatými skúsenosťami s opatreniami na zamestnávanie zraniteľných skupín. Aktivity projektu umožnia prepájanie praktických skúseností a záujmov uvedených aktérov s cieľom lepšie nastaviť pracovno-integračné služby a opatrenia s konkrétnym pozitívnym dopadom na osoby so zdravotným znevýhodnením, ako aj cieľové podskupiny (Rómovia a Rómky, osoby bez domova).

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené

19. jún 2019

Koordinačné stretnutie, Bratislava

Partneri projektu:

Slovak Governance Institute
Web

University of South-Eastern Norway
Web

CELSI, Slovakia
Web