SK EN

Projekty

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce

Udalosti projektu

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce

34

2019 - 2020

Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi tvorcami politík a MVO pri integrácii osoby so zdravotným znevýhodnením na trh práce a umožniť im plnohodnotný návrat do pracovného procesu.

Číslo projektu:
T2-2019-008

Projekt je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

„Projekt ‘Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.“

Napriek zlepšujúcim sa podmienkam na slovenskom trhu práce, osoby so zdravotným znevýhodnením stále čelia bariéram pri hľadaní si stabilného zamestnania s dôstojnými pracovnými podmienkami. Predošlý výskum partnerských organizácií projektu odkryl viaceré línie problému. Ako kľúčový problém definujeme fakt, že osoby so zdravotným znevýhodnením čelia problémom v oblasti zastupovania svojich pracovných záujmov a prístupu ku kvalitným službám, a to aj v dôsledku takmer žiadnej systematickej spolupráce medzi organizáciami, ktoré:

  • zastupujúcimi záujmy ľudí z pohľadu ich pracovných potrieb (napr. odbory, profesné asociácie);
  • zastupujúcimi záujmy ľudí z pohľadu ich zdravotného znevýhodnenia (napr. Asociácia za práva pacientov, Liga proti rakovine);
  • poskytujúcimi služby konkrétnym skupinám na základe etnickej príslušnosti či inej kolektívnej črty a s potenciálom zastrešiť aj služby v oblasti pracovnej integrácie (miestne MVOETP Slovensko, Zdravé Komunity);
  • reprezentujúcimi štátnu správu prostredníctvom regionálnych štruktúr (najmä úrady práce).

Cieľom projektu je preto posilniť spoluprácu medzi tvorcami politík a MVO pri integrácii osôb so zdravotným znevýhodnením na trh práce a umožniť im plnohodnotný návrat do pracovného procesu. Projekt komplexne zmapuje existujúcu legislatívu ako aj implementačnú prax prostredníctvom desk research ako aj polo-štruktúrovaných rozhovorov so zástupcami všetkých vyššie uvedených skupín aktérov (štát. správa, MVO, odbory, zamestnávatelia). Zameriame sa na zosieťovanie týchto organizácií sprostredkovaním najnovších poznatkov založených na porovnaní výskumných zistení a odporúčaní pre integráciu osoby so zdravotným znevýhodnením na Slovensku a v Nórsku ako krajine s bohatými skúsenosťami s opatreniami na zamestnávanie zraniteľných skupín. Aktivity projektu umožnia prepájanie praktických skúseností a záujmov uvedených aktérov s cieľom lepšie nastaviť pracovno-integračné služby a opatrenia s konkrétnym pozitívnym dopadom na osoby so zdravotným znevýhodnením, ako aj cieľové podskupiny (Rómovia a Rómky, osoby bez domova).

Odkaz na CELSI blog: https://dennikn.sk/blog/2241350/ako-dostat-ludi-za-jeden-stol-a-pomoct-ludom-so-zdravotnym-znevyhodnim-zamestnat-sa/?ref=list

Odkaz na 'Chcem pracovať, kto mi pomôže?´ videá: https://www.youtube.com/channel/UCR36gI65MDCG9fYFtRZTrww

20. november 2020

RTW Webinar: Labour market integration of people with disabilities and chronic diseases: a multi-level governance perspective

10. september 2020

Online webinár - okrúhly stôl Bratislava

10. september 2020

Online webinár - okrúhly stôl Bratislava

8. september 2020

Okrúhly stôl, Banská Bystrica

8. september 2020

Okrúhly stôl, Banská Bystrica

7. september 2020

Okrúhly stôl Košice

7. september 2020

Okrúhly stôl Košice

19. jún 2019

Koordinačné stretnutie, Bratislava

19. jún 2019

Koordinačné stretnutie, Bratislava

Partneri projektu:

Slovak Governance Institute
Web

University of South-Eastern Norway
Web

CELSI, Slovakia
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..