SK EN

Projekty

EESDA: Zvyšovanie efektívnosti spoločenského dialógu v Európe

Udalosti projektu

EESDA: Zvyšovanie efektívnosti spoločenského dialógu v Európe

29

2018 - 2019

EESDA je výskumný projekt, ktorého cieľom je rozšíriť súčasné poznatky a odborné znalosti o sociálnom dialógu jeho efektívnosti v Európe.

Číslo projektu:
VS/2017/0434

EESDA je výskumný projekt, ktorého cieľom je rozšíriť súčasné poznatky a odborné znalosti o sociálnom dialógu jeho efektívnosti v Európe. Skúma spôsoby fungovania sociálneho dialógu medzi verejnými a súkromnými aktérmi na rôznych úrovniach a aktiež spôsoby, ktorými vnútrosektorový a medzisektorový sociálny dialóg na úrovni EÚ ovplyvňuje aktérov, rozhodnutia a výstupy na národnej, subnárodnej úrovni a vice versa. Keďže sociálny dialóg nie je jednorozmerný proces, interakcie a vzťahy sú medzi zainteresovanými aktérmi zložité. EESDA preto využíva prístup založený na zmiešaných metódach začínajúcich z veľmi širokej perspektívy, ktoré sa v ďaľšej fáze výskumu postupne špecifikujú. Projekt začína hodnotením všetkých sektorov v štátoch EÚ-27 prostredníctvom prieskumu trhu a online-prieskumu. Neskôr sa projekt bližšie zameriava na šesť členských štátov EÚ, v ktorých sú štyri sektory (strojárstvo, obchod, vzdelávanie, zdravotníctvo a nemocnice) preskúmané pomocou interviews, prípadových štúdií a diskusných analýz. Jedná sa o Estónsko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Slovensko a Švédsko, krajiny s odlišnými modelmi priemyselných vzťahov a tradíciami. Zistenia z týchto dvoch fáz výskumu sú zakončené sieťovou analýzou, ktorej cieľom je vizualizovať a odhaliť silné a slabé väzby medzi rôznymi aktérmi.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené

12. február 2018

Úvodné stretnutie k projektu EESDA: Bratislava

11. júl 2018

Kick-off meeting of the EESDA project, 12 February 2018, Bratislava

11. júl 2018

Kick-off meeting of the EESDA project, 12 February 2018, Bratislava

Partneri projektu:

CEPS, Belgium
Web

CELSI, Slovakia
Web

CCP, Portugal
Web

University of Gothenburg, Sweden
Web

University of Tartu, Estonia
Web

Linköping University, Sweden
Web