SK EN

Projekty

Care4Care: od neistých po bezpečné pracovné podmienky

54

2022 - 2024

Číslo projektu:
GR-075659

None

Projekt sa zameriava na zlepšenie pracovných podmienok 24-hodinových opatrovateliek na základe širšieho chápania medzi -agentúrnej spolupráce medzi organizáciou na boj proti obchodovaniu s ľuďmi LEFÖ-IBF a podpornými organizáciami pre migrujúcich pracovníkov a trhu práce (vrátane „samostatne zárobkovej činnosti“). Projekt je založená aj na silnom partnerstve so záujmovými skupinami pre opatrovateľky 24-hodinovej starostlivosti IG24 v Rakúsku a organizáciami zaoberajúcimi sa či podporujúcich opatrovateľky v Rumunsku a na Slovensku.

Care4Care chápe prevenciu vykorisťujúcich pracovných podmienok a podporu bezpečnej pracovnej migrácie nad rámec ochrany. Spolupráca medzi agentúrami na záujmovými skupinami a organizáciami bojujúcimi proti obchodovaniu s ľuďmi je nevyhnutná na riešenie systémových problémov opatrovateliek 24-hodinovej starostlivosti. S medzinárodným projektovým konzorciom bude v Care4Care implementované inovatívne partnerstvo medzi organizáciou na boj proti obchodovaniu s ľuďmi LEFÖ-IBF a inými organizáciami podporujúce bezpečnú pracovnú migráciu.

Projekt má za cieľ:

Posilniť pozíciu organizácie IG24 vytvorením udržateľnej organizačnej infraštruktúry a proces profesionalizácie v oblasti projektového manažmentu, advokačných aktivít a práce s médiami.;

Budovať siete a spoluprácu medzi relevantnými zainteresovanými stranami na medzinárodnej úrovni prostredníctvom výmenných stretnutí a študijných návštev a vypracovať stratégiu, ktorá zabezpečí udržateľnú spoluprácu po projekte;

Naznačiť problémy a potreby opatrovateliek v 24-hodinovej starostlivosti v Rakúsku, na Slovensku a v Rumunsku a vypracovať politické dokumenty vrátane požiadaviek a odporúčaní, ktoré budú predmetom plánovanej advokačnej práce;

Uskutočniť výskum najlepších postupov pre opatrovateľky v 24-hodinovej starostlivosti ako základ pre odporúčania a strategické dokumenty a model zamestnanosti v Rakúsku. Súčasťou vývoja modelu zamestnanosti je aj výskum a konzultácie právnych expertov;

Uskutočniť dôkazmi podloženú obhajobu a politickú prácu pre bezpečnú pracovnú migráciu a pracovné podmienky opatrovateliek v 24-hodinovej starostlivosti, ktorá pozostáva z niekoľkých národných stretnutí v Rakúsku, na Slovensku a v Rumunsku.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené

Partneri projektu:

IG24 - Self-Organised Platform for the Interests of Migrant 24/24 Care Workers in Austria
Web

Asociaţia Front – Romania
Web

LEFÖ - Intervention Centre for Trafficked Women
Web

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\