SK EN

Projekty

COLAB-EUROPE: Celoeurópska analýza dohôd o kolektívnom vyjednávaní

COLAB-EUROPE: Celoeurópska analýza dohôd o kolektívnom vyjednávaní

1. január 2019 - 31. december 2020

Príspevok projektu COLBAR-EUROPE k politickému programu EÚ sa zameriava na medzeru v poznatkoch v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Až donedávna nebolo možné odpovedať na dôležitú otázku o tom, čo je dohodnuté v kolektívnych zmluvách v európskych krajinách, ako to možno vidieť v správach EK o priemyselných vzťahoch a správe ESDE 2017, v bielej knihe EK z roku 2017, ako aj v pripravovanej správe OECD o problematike vplyvu kolektívneho vyjednávania a na internetovej stránke EUROFOUND. Žiadna iná publikácia nehovorí o obsahu kolektívnych zmlúv, či už ide o stanovenie miezd alebo o iné témy dohodnuté v kolektívnom vyjednávaní.

Výskumné otázky COLBAR-EUROPE sú nasledovné:

  1. Ktoré témy sú odsúhlasené “v dohodách a môžu byť identifikované ako vzory v témach vyjednávania v rámci krajín a naprieč krajinami a súkromným a verejným sektorom?
  2. Zahŕňajú dohody aj mzdové doložky, platové stupnice a ustanovenia o indexácii a ako sa porovnajú platové stupnice v rámci krajín a sektorov a medzi nimi?
  3. Do akej miery je odsúhlasený širší program vyjednávania a medzi ktorými sa uzatvárajú doložky?
  4. Konvergujú dohody medzi krajinami, keď ich uzatvárajú dcéry nadnárodných spoločností a zosúlaďujú sa s nadnárodnými dohodami?
  5. Ako je realizovateľný priebežný celoeurópsky zber kolektívnych zmlúv?

Lídri:

CELSI

Partneri: