SK EN

Projekty

Dekáda začleňovania Rómov: zjednocujúci rámec merania pokroku

Dekáda začleňovania Rómov: zjednocujúci rámec merania pokroku

1. január 2006 - 31. december 2007

Cieľom tohto projektu je navrhnúť mechanizmus, ktorý umožní krajinám dekády sledovať a podávať správy o výsledkoch politík začleňovania Rómov použitím metodiky zjednotenej v jednotlivých krajinách a čase. Tento cieľ zahŕňa preskúmanie a hodnotenie osvedčených postupov pri monitorovaní integrácie etnických menšín a navrhnutie opatrení na posilnenie monitorovania výsledkov Dekády začleňovania Rómov na národnej úrovni alebo v krajinách Dekády. Konkrétne, tieto projekty rozvíjajú jednotnú metodiku merania integrácie, identifikujú vhodné ukazovatele na sledovanie integrácie Rómov v krajinách Dekády pre štyri oblasti - vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Lídri:

xxx

Partneri: