SK EN

Projekty

GINI: Dopad rastúcich nerovností

Udalosti projektu

GINI: Dopad rastúcich nerovností

6

2010 - 2013

GINI projekt je zameraný na skúmanie nerovností v príjmoch resp. majetkových pomeroch a vzdelaní, ako aj na sociálny, politický a kultúrny vplyv takýchto nerovností v spoločnosti.

Číslo projektu:
244592

GINI projekt je zameraný na skúmanie nerovností v príjmoch resp. majetkových pomeroch a vzdelaní, ako aj na sociálny, politický a kultúrny vplyv takýchto nerovností v spoločnosti. Projekt kombinuje interdisciplinárny prístup s použitím vylepšenej metodológie a širokým pokrytím skúmaných krajín. Skúma vnútroštátne a medzištátne rozdiely v úrovniach nerovností a ich trendov, aby bolo možné zistiť ich vplyv a vyvodiť dôsledky pre stratégie a inštitúcie. Projekt umožňuje porovnávanie vplyvu nerovností medzi 25-imi členskými štátmi EÚ, USA, Japonskom, Kanadou a Austráliou. Sociálne vplyvy zahrňujú prístup k vzdelaniu a akademický úspech, individuálne možnosti zamestnania sa a správania sa na trhu práce, nezamestnanosť, úroveň životných podmienok, rodinu a domácnosť (jej založenie a prípadný rozpad), bytovú otázku a medzigeneračnú sociálnu mobilitu, zdravotný stav a dĺžku života jednotlivca, a sociálnu súdržnosť a polarizáciu. Projekt taktiež skúma dlhodobé základné trendy, ekonomický cyklus a momentálnu finančnú a ekonomickú krízu. Skúmané politicko-kultúrne vplyvy sa rozvíjajú na základe nasledujúcich otázok:

  • Spôsobujú nerovnosti v príjmoch/vzdelaní prehĺbenie kultúrnej a politickej vzdialenosti medzi jednotlivcami, napr. odcudzujú ľudí od politiky, globalizácie a Európskej integrácie?
  • Ako ovplyvňujú nerovnosti jednotlivcov a všeobecnú sociálnu dôveru?
  • Je akceptovanie nerovností a redistribučných stratégií ovplyvnená samotnou nerovnosťou? Aký vplyv majú politické systémy (koalície, vláda jednej strany)?

Na záver sa projekt zameriava na výhody a nevýhody obmedzovania nerovností v príjmoch a nasledovného efektu zmiernenia ostatných nerovností (napr. V oblasti zdravotníctva, bytovej otázky a vo vzdelaní...).

Martin Kahanec z CELSI pôsobí v rámci projektu GINI ako expert pre prípadovú štúdiu o ČR a SR. Hlavným cieľom je zdokumentovať vývoj nerovností a posúdiť ich vplyv na spoločnosť a ekonomiku, ako aj interakciu nerovností s národnými a lokálnymi stratégiami.

Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

CELSI, Slovakia
Web

AIAS, Amsterdam
Web

CSB-University of Antwerp, Belgium
Web

London School of Economics/ CASE
Web

TÁRKI, Budapest
Web

University College Dublin
Web

University of Milan
Web

Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS), University of Amsterdam
Web