SK EN

Projekty

EQUALSOC (Ekonomická zmena, Kvalita života a Sociálna kohézia)

Udalosti projektu

EQUALSOC (Ekonomická zmena, Kvalita života a Sociálna kohézia)

2

2005 - 2010

EQUALSOC bol vytvorený aby mobilizoval a ďalej rozvíjal výskumnú expertízu v rámci Európy.

Číslo projektu:
-----

EQUALSOC je akademická sieť financovaná štrukturálnym fondom Európskej Únie (doba trvania: 1. september 2005 – 31 august 2010).

EQUALSOC bol vytvorený aby mobilizoval a ďalej rozvíjal výskumnú expertízu v rámci Európy. Jeho úlohou je stimulovať vysokokvalitný komparatívny európsky výskum o sociálnej kohézii a jej determinantov, podporiť vytváranie a rozvoj výskumných centier, poskytnúť infraštruktúru na vzdelávanie mladej generácie vedcov v komparatívnom výskume a poskytovať prístup širokej vedeckej verejnosti k najnovším výskumným výsledkom.

Výskumní pracovníci CELSI sa podieľajú na nasledovných výskumných programoch v rámci projektu EQUALSOC:

I. SOCCULT: Kultúrna a sociálna diferenciácia

V rámci tohto programu sa výskum zameriava na sociálnu súdržnosť a jej možné rozšírenie na menej integrované sociálne skupiny. Výskumné otázky vychádzajú z nasledujúcich tém:

  • Etnicita a imigrácia. Môže etnicita trvale vplývať na sociálnu stratifikáciu v Európskej Únii?
  • Sociálna eklúzia a geografické nerovnosti. Do akej miery sa obmieňajú sociálne nerovnosti v kontexte urbanistickej štruktúry štátu?
  • Kultúrna a životno-štýlová diferenciácia. Vymierajú sociálne skupiny a prestali byť vysokoindustrializované moderné západné spoločnosti hierarchicky štrukturované podľa socio-ekonomického charakteru ako v minulosti?

Najskôr bude cez škálu národných databáz analyzovaná široká škála aktivít od monetárnej spotreby, kultúrnej participácie a hodnotovej orientácie, aby sa dal zhodnotiť stupeň na ktorý je možno ohodnotiť “deštrukturáciu” spoločnosti. Ďalej budú analyzované rozdiely v kultúrnej spotrebe na základe jasných koncepčných rozdielov medzi triednymi pozíciami podľa Weberovskej tradície.

II. TRALEG: Dôvera, asociácie a legitimácia

Vzájomná dôvera, asociatívny život a legitimácia spoločenského a politického poriadku prispievajú k určovaniu úrovne a povahy sociálnej kohézie. Kombinovaním mikro a makro perspektív sa tento program snaží bližšie pozrieť na faktory umožňujúce stimulovať zvýšenie sociálnej súdržnosti v Európe v spoločnostiach, ktoré zažívajú rapídne ekonomické zmeny a sociálne reformy. Výskumná skupina sa bude snažiť odpovedať na tieto otázky:

  • Sú znalostný ekonomický rast a väčšia sociálna súdržnosť na lokálnej, národnej alebo Európskej úrovni komplementárne alebo je medzi ich dvoma hlavnými cieľmi zásadné štruktúrne a kultúrne napätie?
  • Existuje inštitucionálne zázemie, ktoré zvýši šancu komplementarity medzi znalostným ekonomickým rastom a sociálnou súdržnosťou?
  • Aké budú politické dopady ak Európa neuspeje s realizovaním oboch cieľov?
  • Do akej miery sú Európske spoločnosti súdržné a ktoré faktory určujú úroveň ich súdržnosti?
  • Vyvíjajú sa v jednotlivých členských štátoch EÚ a v EÚ ako celku zárodky dôvery a súdržnosti medzi rôznymi spoločnostami?

Marta Kahancová z CELSI sa podieľa na programe TRALEG so spoluautorkou Monikou-Ewou Kaminskou z partnerskej inštitúcie AIAS. Spoločne prezentovali aktuálnu výskumnú prácu na medziročnej konferencii EQUALSOC v Berlíne (10.-12.4.2009, Wissenschaftszentrum Berlin, Nemecko) a na špecializovanom seminári TRALEG s názvom “The Demise of Collective Organization in Europe: The Decline in Union Membership and its Consequences” (24.-25.7.2009, AIAS, University of Amsterdam, Holandsko).

Martin Kahanec z CELSI spolupracuje v rámci programu SOCCULT na projekte zameranom na zamestnanosť a nezamestnanosť imigrantských skupín v Európe. Prispieva k vývoju teoretického rámca pre prípadové štúdie o úlohe ethnicity resp. statute imigranta v procese prechodu zo zamestnaneckého do nezamestnaneckého stavu a naopak.

Publikácie:

Publikácie budú čoskoro doplnené
Žiadne udalosti pre tento projekt.

Partneri projektu:

CELSI, Slovakia
Web

AIAS, Amsterdam
Web

Newsletter sign-up

Kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa, súhlasíte s pravidlami o ochrane súkromia..