SK EN

O nás

O nás

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom o trhu práce a jeho inštitúciach, práci a organizáciách, podnikaní v spoločnosti a etnicity a migrácie v rámci ekonomického, sociálneho a politického života v modernej spoločnosti.

CELSI sa snaží prispieť k špičkovému medzinárodnému vedeckému diskurzu. Vo svojom aplikovanom výskume a analýze politík sa zameriava na krajiny strednej a východnej Európy. CELSI udržiava intenzívnu spoluprácu s medzinárodne renomovanými výskumnými inštitúciami, so snahou prepojiť popredný medzinárodný výskum s hlbokými znalosťami odborníkov v strednej a východnej Európe. Popri svojich akademických kompetenciách, CELSI poskytuje expertné dátové služby - zber dát, ich spracovanie a analýzu.

CELSI je nezávislé od akejkoľvek ideológie, politickej strany, organizácie, či vlády. Vo všetkých svojich činnostiach sa plne zaväzuje k dodržiavaniu hodnôt akademickej integrity. Ako zamestnávateľ CELSI dodržiava princíp rovnosti príležitostí.

O výskumnej sieti CELSI

CELSI Research Fellows sú renomovaní výskumní pracovníci, ktorí publikujú vedecké publikácie o trhoch práce a širších otázok práce v strednej a východnej Európe.

CELSI Reseacrh Affiliates sú výskumníci, ktorí dosiahli vyšší akademický titul alebo sa o to v súčasnej dobe pokúšajú (napr. doktorandi, postgraduálne štúdium) a majú zjavný potenciál publikovať kvalitné vedecké publikácie o trhoch práce a širších otázkach práce v strednej a východnej Európe.

Sieť vedeckých spolupracovníkov (Research Fellows a Research Affiliates) má kľúčovú úlohu v misii CELSI ako interdisciplinárnej platformy pre výmenu myšlienok a poznatkov o trhoch práce a širších otázkach práce v strednej a východnej Európe. Táto výmena je zabezpečovaná najmä prostredníctvom série CELSI diskusných článkov a výskumných správ, vedeckých seminárov a konferencií, ako aj spoluprácou na výskumných projektoch v tejto oblasti. Výskumní spolupracovníci CELSI majú exkluzívnu možnosť publikovať svoje výskumné práce (vrátane spoluautorských) v rámci série diskusných článkov a výskumných správ CELSI.

Členstvo v sieti vedeckých spolupracovníkov CELSI nepredstavuje ani neimplikuje žiadnu zmluvnú zodpovednosť alebo povinnosť ani zo strany CELSI, ani zo strany jeho členov.

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\