SK EN

Projekty

BARCOVID - Vplyv pandemickej krízy COVID-19 na kolektívne zmluvy v Európe

45

2021 - 2023

Číslo projektu:
VS/2021/0190

European Commission

Cieľom projektu BARCOVID ("The impact of the COVID-19 crisis on Collective Agreements in Europe") je preskúmanie dopadov pandemickej situácie na procesy a výsledky kolektívneho vyjednávania v 32 krajinách, vrátane krajín Vyšehradskej skupiny.

Projekt bude realizovaný od júla 2021 do júla 2023 a bude mať za cieľ zodpovedať tri výskumné otázky:

  1. Akým spôsobom vplývala pandemická kríza COVID-19 a s ňou súvisiace vládne opatrenia na sociálny dialóg v krajinách EU-27 a piatich kandidátskych krajinách?
  2. Mala pandémia COVIDU-19 dopad na obnovenie kolektívnych zmlúv, a ak áno, menili sa signatári, úrovne vyjednávania a podniky/organizácie, ktoré sú do sociálneho dialógu zapojené?
  3. Ovplyvnili dôsledky COVIDU-19 doložky dojednané v kolektívnych zmluvách, týkajúce sa prijímania a prepúšťania zamestnancov, miezd, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania digitálnych technológií (napr. Práca na diaľku), organizácie práce a dohľadu?

Partneri projektu:

WageIndicator Foundation
Web

Sant'Anna School of Advanced Studies
Web

Central European Labour Studies Institute (CELSI)
Web

University of Amsterdam/AIAS-HSI - Lead Partner
Web

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.
\