SK EN

Research reports

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce

No.43

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce

Authors: Holubová, B. , Kahancová, M. , Kováčová, L. , Mýtna Kureková, L. , Sedláková, M. , Šumichrast, A. and Torp, S.
Published: February 2021

Abstract:

Štúdia je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti predstavíme základné koncepty a teoretický rámec zdravotného znevýhodnenia. V druhej časti sa venujeme koncepčnému ukotveniu osôb so zdravotným postihnutím v slovenských zákonoch, najmä z pohľadu definície osoby so zdravotným postihnutím a príbuzných kategórií. V tretej časti sme pripravili prehľad doterajších výskumných zistení o postavení OZZ na slovenskom trhu práce s ohľadom na špecifické skupiny, ktoré čelia kumulatívnym znevýhodneniam. V štvrtej časti sú zmapované doterajšie kvantitatívne dáta o zdravotne znevýhodnených na Slovensku, pričom takéto zmapovanie nám umožní zistiť medzery v dátach o tejto skupine na Slovensku. V piatej časti sa venujeme kategorizácii a analýze súčasných nástrojov na pracovno-právnu ochranu OZZ a ich integráciu na trhu práce, a to predovšetkým aktívnych politík trhu práce, ale aj ďalších (vrátane mäkkých) opatrení. Šiesta časť sumarizuje základné zistenia zo sekundárnych dát a slúži ako podklad pre empirickú analýzu uskutočnených rozhovorov výskumným tímom. Siedma časť popisuje metodológiu empirického výskumu a ôsma časť prezentuje analýzu týchto rozhovorov zameranú na súčasnú implementačnú prax pracovnej integrácie OZZ. Deviata časť je zameraná na prípadové štúdie Rómov a Rómky so zdravotným obmedzením a na ľudí bez domova so zdravotným obmedzením. Desiata časť sumarizuje hlavné zistenia a závery, ktoré sú v jedenástej časti porovnané so zisteniami a dobrou praxou v Nórsku. Záverečná dvanásta časť štúdie formuluje odporúčania pre tvorbu politík a implementačnú prax pracovnej integrácie OZZ.

Download report  Download

 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.