SK EN

Projekty

EDUWORKS

EDUWORKS

1. október 2013 - 31. október 2017

Cieľom projektu EDUWORKS, na ktorom sa CELSI podiela od roku 2013, je vyškoliť talentovaných výskumníkov v sociálno-ekonomickej a psychologickej sfére procesov ponuky a dopytu po pracovnej sile na agregovanej a dezagregovanej úrovni. Projekt EDUWORKS dlhodobo tvorí interdisciplinárnu tréningovú sieť, ktorá zahŕňa štyri oblasti spoločenských vied. Sieť vzdelávania EDUWORKS zoskupuje celkovo 19 partnerov z 8 európskych krajín vrátane 6 stálych partnerov z 5 európskych krajín (ES, HU, IE, NL, DE) a 13 pridružených partnerov z 9 európskych krajín (ES, GR, HU, NL, UK, SK). V spolupráci s miestnymi výskumnými školami ponúkajú títo partneri interdisciplinárny tréningový program pozostávajúci z interdisciplinárnych kurzov a povinnej výučby v spoločenskovedných disciplínach (ekonomika, sociológia, psychológia a manažment vedomostí) a metodologického kurzu s cieľom prispieť k vzdelaniu potrebnému pre budúcu kariéru v akademickej, priemyselnej alebo poradenskej oblasti.

Lídri:

xxx

Partneri: