SK EN

Projekty

EaP: Štúdie mapovania odborových zväzov a profesijných združení ako aktérov občianskej spoločnosti v oblasti pracovných práv a sociálneho dialógu v šiestich krajinách Východného partnerstva

EaP: Štúdie mapovania odborových zväzov a profesijných združení ako aktérov občianskej spoločnosti v oblasti pracovných práv a sociálneho dialógu v šiestich krajinách Východného partnerstva

1. január 2019 - 31. december 2019

Cieľom projektu je zmapovať súčasnú situáciu odborových zväzov a profesijných združení ako aktérov občianskej spoločnosti v regióne Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina), ktoré majú kľúčovou úlohou pri vytváraní nových pracovných vzťahov a inkluzívneho rastu. Cieľom štúdií je posúdiť potenciál a potrebu poskytovania podpory EÚ tejto skupine občianskej spoločnosti a poskytnúť odporúčania.

Aktivity projektu:

  • Identifikovať odborové zväzy, profesijné združenia relevantné organizácie občianskej spoločnosti aktívne v oblasti pracovných práv a sociálneho dialógu - vytvoriť databázu organizácií;
  • Pripraviť špecifické správy pre 6 krajín na základe desk výskumu a interview o štruktúre odborových zväzov a profesijných združení, ich financovaní, aktivitách, politickom vplyve a potrebe zvýšiť ich kapacitu.
  • Realizovať 5 misií (s výnimkou Bieloruska) a urobiť rozhovory so zástupcami odborov a profesijných združení v krajine;
  • Vypracovať porovnávaciu správu o všetkých 6 krajinách Východného partnerstva a poskytnúť odporúčania EÚ.

Lídri:

xx

Partneri: