SK EN

Publikácie

Tlačová správa: Mali by sme sa obávať masovej imigrácie z Ukrajiny?


« Späť k publikáciám

Tlačová správa: Mali by sme sa obávať masovej imigrácie z Ukrajiny?

Publikované dňa 21. marec 2014

Výskumná správa nedávno vypracovaná konzorciom výskumných inštitúcií pre Európsku komisiu vyzýva k liberalizácii trhu práce Európskej Únie (EÚ) pre krajiny Východného partnerstva (VP), zahrňujúce Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Koľko migrantov môžeme očakávať a aký to bude mať vplyv na prijímajúce krajiny?

 

Správa predkládá výsledky rozsiahleho medzinárodného výskumného projektu, ktorý spoluviedol Martin Kahanec, riaditeľ pre výskum na Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce so sídlom v Bratislave. Projekt zahŕňa jedenásť štúdií jednotlivých krajín VP a EÚ a dve všeobecné správy zamerané na rôzne možnosti politík, ako aj analýzu nákladov a výnosov pracovnej mobility medzi krajinami VP a EÚ.

Správa ukazuje, že (i) výhody migrácie prevyšujú náklady ako pre vysielajúce, tak i pre prijímajúce krajiny, (ii) náklady môžu byť znížené a výhody maximalizované použitím vhodných politík, ktoré uľahčujú mobilitu a integráciu a ktoré pomáhajú riadiť ekonomické dôsledky významného toku peňazí, ktoré migranti posielajú do krajín odkiaľ pochádzajú; (iii) pracovní migranti z krajín Východného partnerstva by mohli pomôcť členským štátom EÚ znížiť nerovnováhu na trhu práce v časoch prehlbujúceho sa demografického deficitu v EÚ.

Kahanec zdôrazňuje, že „na základe výskumu a analýzy dát sme preto ako najlepšiu alternatívu migračnej politiky navrhli postupnú liberalizáciu pohybu osôb medzi EÚ a krajinami Východného partnerstva.“

Odborníci odporúčajú prijatie bezvízového režimu a postupné zapájanie krajín Východného partnerstva prostredníctvom rôznych úrovni multilaterálnych a bilaterálnych rámcov mobility, a tiež prostredníctvom posilnenia smernice o modrej karte (EU Blue Card). K ďalším potenciálne prospešným iniciatívam patrí uľahčenie prístupu k pracovnému povoleniu, programy zjednodušeného prístupu ku konkrétnym profesiam a odvetviam, ako aj zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti imigračných procedúr. Zároveň by mali krajiny EÚ posilniť a zlepšiť svoje integračné politiky pre migrantov, vrátane uznávania a cezhraničného prenosu kvalifikácií, zručností a sociálnych práv, zníženia informačných medzier, lepšej informovanosti s ohľadom na verejnú mienku o migrácii, a zapojenia relevantných zainteresovaných strán. Tím výskumníkov tiež predpovedal rôzne scenáre budúcich migračných tokov z krajín Východného partnerstva. Výsledky ukazujú, že príliv imigrantov zostane mierny aj v prípade úplnej liberalizácie prístupu na trhy práce EÚ.

Ak Európska únia nezmení svoju migračnú politiku voči krajinám Východného partnerstva, štúdia predpovedá v nasledujúcich rokoch približne 100 až 200 tisíc prisťahovalcov ročne z krajín VP do EÚ. Ak by EÚ liberalizovala prístup k niektorým odvetviam alebo sektorom, očakávaný prísun by bol 200 až 300 tisíc prisťahovalcov ročne.

Ak by Európska únia umožnila ukrajinským občanom voľný prístup na svoj pracovný trh, zvýšilo by to imigráciu až na 900 tisíc ročne. „Takéto zvýšenie by bolo skôr dočasné a vrcholilo by v treťom roku po liberalizácii. Päť rokov po liberalizácii by imigrácia poklesla na 500 tisíc ročne s ďalším postupne klesajúcim trendom“ tvrdí Kahanec.

Takáto migrácia by predstavovala len asi 0.1 percenta populácie Európskej únie a bola by oveľa menšia, než imigrácia z iných zdrojových oblastí. Štúdia navyše dospela k záveru, že takéto prisťahovalectvo by prinieslo dynamizáciu trhu práce a nezanedbateľne zvýšilo HDP na obyvateľa a zároveň znížilo inflačné tlaky, majúc pritom zanedbateľný vplyv na nezamestnanosť.

„Aj keď súčasné udalosti na Ukrajine výrazne sťažujú predpovedanie migračných tokov, neprekvapilo by nás, keby sa v blízkej budúcnosti emigrácia z Ukrajiny dočasne zvyšila. Dlhdobé migračné trendy však oveľa viac závisia na tom, do akej miery ukrajinské a ruské elity zabezpečia mierové spolužitie a prosperujúcu Ukrajinu rovnako pre etnických Ukrajincov ako aj Rusov “ uzatvára Kahanec.

Zdroje: Martin Kahanec, Klaus F. Zimmermann, Lucia Kurekova and Costanza Biavaschi. “Labour Migration from EaP Countries to the EU – Assessment of Costs and Benefits and Proposals for Better Labour Market Matching”, Final Report. European Commission, DG EuropeAid/Deve­lopment, available as IZA Research Report 56.

Prečítajte si správu v PDF formáte tu