SK EN

Projekty

PRECARIR: Vzostup dvojitého trhu práce: boj proti neistej zamestnanosti v nových členských štátoch prostredníctvom pracovných vzťahov

PRECARIR: Vzostup dvojitého trhu práce: boj proti neistej zamestnanosti v nových členských štátoch prostredníctvom pracovných vzťahov

1. december 2014 - 1. december 2016

V nových členských štátoch urýchlila EÚ kríza nárast neštandardných alebo neistých pracovných foriem. Dôsledky tohto procesu sú dualizovaný alebo rozdrobený trh práce, v ktorom sa čoraz častejšie uplatňujú zmluvy na dobu určitú, zmluvy na čiastočný úväzok, závislú samostatnú zárobkovú činnosť, či príležitostnú prácu. Tento projekt sa zaoberal inštitúciami, fungujúcimi v oblasti daných pracovných vzťahov ako aj ich úlohou pri riešení problematiky meniaceho sa trhu práce a najmä rastu neistej práce v EÚ. Napriek významu neistého zamestnania je málo dôkazov o stratégiách sociálnych partnerov na riešenie vzostupu duálneho pracovného trhu, v ktorom sa zvyšuje dôležitosť neistých foriem zamestnania. Pre lepšie preskúmanie problematiky sa projekt zameriaval na objasnenie, ako stratégie zamestnávateľov a odborových zväzov v desiatich členských štátoch EÚ ovplyvňujú postavenie neštandardných a zraniteľných skupín na neistých pracovných formách na trhu práce. Taktiež ako sa riešia potreby týchto skupín v procese kolektívneho vyjednávania a iných iniciatív sociálnych partnerov.

Lídri:

XX

Partneri: