SK EN

Projekty

WIBAR-3: Podpora WageIndicator pre vyjednávanie- 3

WIBAR-3: Podpora WageIndicator pre vyjednávanie- 3

1. december 2014 - 1. december 2016

Rastúci podiel zamestnanosti v súkromnom sektore zahraničných investícií v EÚ predstavuje výzvu pre kolektívne vyjednávanie. V rokoch 2008 až 2011 aj naďalej rástli v desiatich krajinách strednej a východnej Európy percentá tých, ktorí pracujú v pobočkách zahraničných vlastníkov nadnárodných spoločností. Zároveň, vývoj daných ukazovateľov v ďalších trinástich vybraných členských štátoch EÚ bol volatilnejší. Cieľom projektu WIBAR-3 bolo analyzovať štruktúry a postupy v oblasti vyjednávania v 23 členských štátoch EÚ v piatich odvetviach, a to najmä v oblasti výroby kovov a elektroniky, veľkoobchodu, maloobchodu, informačných a komunikačných technológií a dopravy a telekomunikácií. Výskum v rámci projektu WIBAR-3 zohľadňoval preferencie zamestnancov v procese vyjednávania v jednotlivých odvetviach ako aj krajinách. Projekt skúmal postoje odborových zväzov odborov na výsledky, s dôrazom na príležitosti pre posilnenie viacstranného vyjednávania zamestnávateľov. WIBAR-3 sa skladal z troch fáz. V rámci prípravnej fázy sa uskutočnili výskumné činnosti spojené s konzultáciami s partnermi a pridruženými partnermi. Vo fáze implementácie boli prerokované výsledky so zástupcami odborov. Napokon, v poslednej fáze projektu sa spracovali výsledky, vyvodili a interpretovali závery.

Lídri:

CCC

Partneri: